دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان

لطفا به منظور انتخاب صحیج وقت ابتدا جدول حضور پزشکان را بررسی کنید


مهمان گرامی خوش آمدید
به صفحه ی اطلاعات خوش آمدید
اطلاعات مرکز درمانی :

مرکز آموزشی درمانی ابن سینا

آدرس :

لرستان- نورآباد- خيابان معلم- ميدان كشاورز- بيمارستان ابن سينا

تلفن :

......

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان


www.microafzar.com